USA

4242 Ithaca St. Apt 2H,
Elmhurst, NY, USA 11373
khemaworld@gmail.com 

Nepal

Bansbari 4, Kathmandu, Nepal
Phone: +977 9841000055
Email: khemanepalhealth@gmail.com